Kdo jsem Pro jednotlivce Pro podniky Krizová pomoc Semináře a kurzy Ceník služeb Kontakty
Diagnostika konkrétních
problémů člověka ...více zde »
Prevence zdraví ...více zde » Hyperaktivita,poruchy chování,
výchovné obtíže ...více zde »
Řešení psychosomatických
symptomů ...více zde »
Neplodnost ...více zde » Spolupráce s lékaři ...více zde »

Akreditované programy MPSV a školící akce

Práce klíčových pracovníků – a.č. 2010/1138-PC
 • Kdo je klíčový pracovník
 • Zásady práce KP
 • Kompetence a odpovědnost KP
 • Přenos informací v týmu
 • Spolupráce
 • Práce KP s uživatelem
 • Tvorba plánu, aktualizace a hodnocení s uživatelem
Cíl programu: ukotvit v klíčových pracovnících jejich zodpovědnost při práci s klientem

Osobnost pečovatele v zařízení sociálních služeb - a.č. 2010/1243-PC
 • Typy a charakteristika osobnosti
 • Faktory ovlivňující osobnost
 • Vliv osobnosti na práci s klientem
 • Emocionalita
 • Jak se svou osobností pracovat pro kvalitu péče
Cíl programu: pochopení charakteristik typů osobnosti, jak s tím pracovat a využívat při práci s klientem

Klient s mentálním či jiným zdravotním postižením v sociálních službách – a.č. 2010/1139-PC
 • druhy zdravotních postižení
 • potřeby zdravotně postižených, jejich možnosti dle postižení a rozdíl v přístupu k nim
 • přístup ke klientovi se zdravotním postižením v zařízení sociálních služeb
 • vznik a příčiny mentální retardace
 • nápadnosti v chování mentálně postižených a jejich vývoj
 • osobnost mentálně postižného
 • socializace mentálně postižených
 • práva klientů při zbavení způsobilosti k právním úkonům či zbavení způsobilosti v návaznosti na Standardy kvality
Cíl programu: umět rozlišit zdravotní postižení, potřeby podpory klientů dle druhu postižení a druhy přístupů k nim

Práce s problematickým klientem – a. č. 2010/1241-PC
 • Rozdělení klientů
 • Techniky ke zvládnutí situace
 • Podpora klienta v krizové situaci
 • Nalezení a následné předcházení krizovým situacím
 • Rozbor konkrétní situace
 • Diskuse
Cíl programu: seznámit účastníky s druhy problematických klientů a předat návody k zvládnutí klientů a situace

Psychologie stáří – a.č. 2010/1240-PC
 • Typologie stáří
 • Změny procesů ve stáří (biologické, sociální, pracovní, psychologické)
 • Stáří a sexualita
 • Stáří a patologické jevy
 • Podpora seniora
 • Rozbor konkrétní situace
 • Diskuse
Cíl programu: seznámit účastníky s problematikou stáří, na změny u klientů, rozbory konkrétních situací při práci s uživateli

Klient s kombinovaným zdravotním postižením – podáno k akreditaci
 • druhy zdravotních postižení a jejich možné kombinace
 • rozpoznání nejtěžšího postižení z kombinace u klienta
 • potřeby zdravotně postižených, jejich možnosti dle postižení a rozdíl v přístupu k nim
 • přístup ke klientovi se zdravotním postižením v zařízení sociálních služeb
 • dovednost k analyzování míry podpory u klienta
 • socializace zdravotně postižených
 • práva klientů při zbavení způsobilosti k právním úkonům či zbavení způsobilosti v návaznosti na Standardy kvality
Cíl programu:umět rozlišit nejzávažnější z kombinovaného zdravotního postižení klienta, naučit se analyzovat míru podpory u klientů s kombinovaným zdravotním postižením a umět s nimi pracovat

Rozvoj finančních dovedností I. (pro prac. přímé péče) – podáno k akreditaci
 • Co jsou to peníze, k čemu slouží
 • Vystupování a finanční jistota v jednání
 • Znalost peněžních toků v rodině, v organizaci
 • Peníze v praxi, základní dovednosti hospodaření s vlastními či svěřenými finančními prostředky
 • Peníze jako nástroj blahobytu
 • Rozvoj finanční gramotnosti ve vazbě na rozvoj osobnosti, organizace, kolektivu
 • Rozvoj osobnosti v důsledku finančních dovedností
 • Základy bankovních produktů ve vazbě na osobu, rodinu, organizaci
 • Důsledek finanční gramotnosti je rozvoj klíčových kompetencí pracovníka v organizaci a vůči klientům
Cíl programu:cílem programu je získat finanční a ekonomické znalosti, rozvoj klíčových kompetencí, zvýšení základních dovedností a podpory klientů

Rozvoj finančních dovedností II. (pro prac. přímé péče) – podáno k akreditaci
 • Vystupování a finanční jistota v jednání
 • Rozvoj finančních a právních dokumentů ve vazbě na finanční prostředky a jejich hospodárnost
 • Analýza finančních nástrojů ve vazbě na kompetence pracovníka
 • Předluženost, konsolidace a další nástroje využitelné u jednotlivců či skupin klientů
 • Dovednosti k sestavení rozpočtu, seznámení s možnými nástroji konsolidace, jak předcházet předluženosti, jak bránit seniory před nekalou reklamou v důsledku z které mnohdy vzniká předluženost
 • Co jsou to exekuce, jak vznikají, jaké jsou možnosti
Cíl programu:získání dovedností v rámci finančních nástrojů, naučit se sestavit rodinný rozpočet, jak eliminovat související ekonomické a celospolečenské jevy

Školící akce

Sexualita klientů s mentální retardací a artismem
 • Úvod do problematiky mentální retardace a autismu
 • Rozdělení mentální retardace a autismu
 • Výchova a vzdělávání klientů s mentální retardací a artismem
 • Komunikace o sexu s klientem
 • Modelové situace + techniky
 • Právní aspekty sexuality klientů
 • Diskuse
Cíl programu: seznámit účastníky s přístupem ke klientům s mentální retardací a artismem v sociálních službách

Finanční a ekonomická gramotnost pro práci s klienty
 • Finanční a ekonomické nástroje
 • Problematika financí a dluhů
 • Současné možnosti pracovního, finančního a ekonomického trhu
 • Osobní rozpočet
 • Možnosti státních příspěvků
 • Právní mininum
 • Diagnostika možností
 • Diskuse
Cíl programu: seznámit účastníky s možnostmi řešení finanční problematiky klientů, případně i jejich rodinných příslušníků

Základy komunikace pro práci s uživateli
 • Zásady komunikace
 • Komunikační dovednosti
 • Slovní a mimoslovní komunikace
 • Komunikace s uživateli /s poruchou zraku,sluchu a mentálním postižením/
 • Asertivita
 • Slovní sebeobrana
Cíl programu: seznámit účastníky s významem komunikace při práci s uživateli, ale i při práci s kolegy a vedením organizace

Postoje k seniorům
 • Postoje k seniorům
 • Stereotypy a předsudky
 • Ovlivňující faktory
 • Stárnutí, stáří a jeho důsledky
 • Specifika práce se seniorem
Cíl programu: seznámit účastníky s faktory ovlivňující přístup k seniorům a práci s nimi

Týrání a zanedbávání seniorů
 • Vymezení pojmů
 • Druhy týrání
 • Kdo týrá a proč?
 • Rizikové faktory týrání a zanedbávání
 • Diagnostika a řešení situace
Cíl programu: seznámit účastníky s druhy týrání seniorů, diagnostikou a možnostmi řešení situací při práci s klienty

Práce s emocemi
 • Typy emocí
 • Funkce emocí
 • Emoční vývoj jedince
 • Zvládání emocí v krizi a zátěži
 • Některé obranné mechanismy
Cíl programu: seznámit účastníky se zvládáním a využitím emocí při práci s klientem

Příčiny pádů u seniorů
 • druhy rizik na pády
 • stáří
 • mechanismy a příčiny pádů
 • prevence pádů
 • identifikace rizikového klienta
 • kvalita ošetřovatelské péče
Cíl programu: pochopení příčin a souvislostí pádů seniorů, identifikace rizikového uživatele pro SQ

Zanedbané dítě (Syndrom CAN)
 • Úvod do problematiky syndromu CAN (Child Abuse and Neglect)
 • Formy zanedbávání, zanedbanost vs. zanedbávání
 • Faktory ovlivňující zanedbávání
 • Ukazatele zanedbávání, prevence
 • Diskuze nad případy, shrnutí, závěr

Workshopy pro vedoucí příspěvkových a neziskových organizací.

Workshop 1:
Finančně-ekonomické nástroje pro příspěvkové organizace (7 hodin)

 • Hospodaření organizace a její možnosti
 • Co mohu dělat, jak to mohu dělat, jaké mám účetní, ekonomické a finanční možnosti, dobře zvolený marketing, stanovení cíle, zpravování rozpočtu, jak oslovit sponzory, co jim mohu nabídnout
 • Vystupování, způsoby jednání
 • Plánování a rozvoj organizace s výhledem na 5 až10 let s ohledem na skladbu klientů
 • Kde mohu v organizaci ušetřit a jak mohu nastavit organizační schéma, aby systém finančních nástrojů v organizaci fungoval
 • Jak si může příspěvková organizace, neziskovka vydělávat
Cílem workshopu je získat základy podnikatelského minima výdělečné organizace aplikované na neziskový sektor.

Workshop 2:
Klíčové manažerské dovednosti pro manažery a vedoucí pracovníky v NNO pro vedení lidí (6 hodin)

 • Hlavní manažerské úkoly a specifika práce vedoucího v neziskové organizaci/sociálních službách?
 • Které jsou klíčové manažerské dovednosti potřebné pro práci manažera v NNO/ sociálních službách? Jak je rozvíjet?
 • Jak motivovat zaměstnance v neziskovém sektoru a pracovat s dobrovolníky?
 • Rozvoj jako jeden ze základních kamenů motivace a zvyšování výkonu:Jak vytvářet efektivní rozvojové plány pro sebe i své podřízené?
Účastníci si odnesou své individuální rozvojové plány a následně jim budou zaslány tipy na zlepšení v jednotlivých dovednostech.

Workshop 3:
Řízení výkonnosti /efektivní vedení zaměstnanců v NNO a jejich hodnocení (7 hodin)

 • Jaké jsou hlavní nástroje efektivního vedení podřízených a jak je používat?. Jaká jsou specifika vedení v oblasti neziskových organizací/sociálních ?
 • Jak nastavit komunikaci očekávání směrem k podřízeným, sledování výkonu a zpětnou vazbu? Jak nastavit měřitelná kritéria a cíle, podle kterých lze objektivně a spravedlivě hodnotit práci svých podřízených?
 • Jak vést průběžná a roční hodnocení výkonu? Co během hodnotícího pohovoru říkat a čeho se naopak vyvarovat?
 • Příklady z praxe: chyby v práci vedoucích a jak se jich vyvarovat.
Účastníci si odnesou manuály pro nastavení cílů a hodnocení výkonnosti. Dále stručný manuál na poskytování zpětné vazby a hodnocení.

Metoda: kombinace přednášek a skupinové práce
Pro koho jsou workshopy určeny:
 • manažery a vedoucí pracovníky NNO
 • řídící pracovníky
 • všechny pracovníky NNO bez ohledu na profesi a vzdělání, kteří ztrácejí (nebo již ztratili) motivaci k práci.

Doplňující informace:
Vzdělávání zaměstnanců dle zákona 108/2006 Sb. po novelizaci.
 • Pokud organizace bude vysílat zaměstnance na školení, měli by tyto semináře být akreditované.
 • Pokud si organizace objedná školící akci do organizace, dle níže přiloženého odkazu, akreditované být nemusí a splníte vzdělávání.
 • Cena školící akce v organizaci je levnější, proškolí se více účastníků najednou, dostanete soupis proškolených účastníků s vypsanou časovou dotací a kopií osvědčení pro evidenci do osobních spisů zaměstnanců.
 • Odpověď MPSV ohledně vzdělávání zaměstnanců a akreditace:www.mpsv.cz/cs/6202

Cena školící akce je smluvní, je závislá na typu školení, vzdálenosti dojezdu do organizace a lektorovi.

Zpět na úvod Kontakt